Szállítószalag

szallitoszalag.hu általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum a www.szallitoszalag.hu általános szerződési feltételeit (ÁSZF) tartalmazza, amely az oldalon elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait foglalja magában.


Ezen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Vállalkozás weblapján (www.szallitoszalag.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető weboldalunkon az ÁSZF menüpont alatt.

 


Vállalkozás adatai

 
A Vállalkozás neve:

-        Gumilemez és Szállítóelem Technika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Gumilemez és Szállítóelem Technika Kft.)

A Vállalkozás székhelye:

-        2000 Szentendre, Anna u. 14/A.

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe:

-         info@szallitoszalag.hu

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 

-        13-09-195654 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

A Vállalkozás adószáma: 

-        11702957-2-13

A Vállalkozás telefonszáma: 

-        +36 70 360 0182


Tárhely szolgáltató:

Név: Port Kft.
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.
E-mail: info@webtar.huBevezető rendelkezések


A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, illetve annak értelmezésében külön kikötés nélkül is a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény.)
  • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A jelen Szabályzat 2017. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot az esetleges módosításokat a Vállalkozás azok hatályba lépése előtt harminc nappal a weboldalon közzéteszi. A weboldal látogatói annak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a szabályozás automatikusan érvényes.

A weboldal látogatója, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett oldalra, vagy annak tartalmával bármilyen módon szembesül a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a weboldal látogatója nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 


MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK


A weboldalon megjelenített termékek e-mailes rendelést követően rendelhetőek meg. Nagy általánosságban egyedileg gyártott termékről van szó, aminek méretét, paramétereit a  Tisztelt Vásárlónak szükséges pontosan megadni. A megrendelt áru / termék a csomagolási és kiszállítási költséget nem tartalmazza.

Vállalkozásuknak nem áll módjában felelősséget vállalni az egyes árucikkekhez mellékelt leírás, útmutató téves értelmezéséből, illetve a termékek szakszerűtlen kezeléséből, használatból adódó károkért! Továbbá a Vevő által pontatlan méretmegadásból származó adatrögzítésből származó károkért, pótlólagos után gyártásért, javításért sem vállalja vállalkozásunk a felelősséget.

 


Adatbeviteli hibák javítására nincs lehetőség, ezért ügyeljen a pontos adatok megadására!

 

 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI


Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Vevő a megrendelését eljuttatja a Vállalkozásunk e-mail címére. A megrendelés akkor lép életbe, ha a Vállalkozásunk e-mail-ben vagy telefonon visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően, legkésőbb 12 órán belül.

Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 12 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, illetve a tárhely beállításai miatt nem tud üzenetet fogadni.


A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A csomagoláson, esetleg a terméken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a futártól, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE


A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfőtől péntekig 8 és 16:00 óra között történik meg. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Vállalkozás minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

Vállalkozás egészen addig fenntartja az egyes termékekre vonatkozó tulajdonjogát, míg Vevő annak vételárát maradéktalanul meg nem fizette részére.

 


SZAVATOSSÁG


Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő választása szerint kellékszavatossági igénnyel élhet, kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 


Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Vevő választása szerint kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését  kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy, nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított fél éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania, ami nem terjedhet ki a helytelen üzemeltetésből adódó hibára, illetve a pontatlan méretmegadásra visszavezethető hibákra.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a hiba pontatlan méretmegadás vagy nem megfelelő üzemeltetés eredménye
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 


Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159.§ (2), valamint a 6:173.§ (2) bekezdése és a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a bejelentett kellékszavatossági, valamint jótállási igénnyel szemben a „Gumilemez és Szállítóelem Technika Kft. helytállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama a 20.000,-Ft-ot meghaladó termék vásárlása esetén egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-        elsősorban  kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

-        ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelhetia hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

-        Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett vagy a hiba pontatlan méretmegadás vagy nem megfelelő üzemeltetés eredménye.

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Vállalkozás kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért felelősséggel nem tartozik!

Vállalkozás ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségének mértékét a megrendelt termék vételárában maximalizálja, az esetleges meghibásodásból eredő és azzal összefüggő egyéb következmény károk megtérítése vonatkozásában a kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Vállalkozás a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Vállalkozás és Vevő vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy értéktől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója ide  kattintva érhető el:

 

 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE


A weboldal célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@szallitoszalag.hu e-mail címen közölheti. 

Vállalkozásunk a szóbeli és írásbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Vevő részére.

Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett a válaszunkban foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezzen. Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot is. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (Kattintson ide). Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr

Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testületek elérhetőségeit itt találja.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek a listáját itt találja: https://www.nfh.hu/teruleti

 


SZERZŐI JOGOK


A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a www.szallitoszalag.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a www.szallitoszalag.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.


www.szallitoszalag.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.


Tilos a www.szallitoszalag.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Vevői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az www.szallitoszalag.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).


A www.szallitoszalag.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges.

Vevő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

2019. január 01. Budapest

Gumilemez és Szállítóelem Technika Kft.